स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजना
शासन निर्णय रावापु-1012/प्र.क्र.104/2012/भाषा-3, दिनांक 10 सप्टेंबर, 2012 व पुरस-1012/प्र.क्र.111/2012/भाषा-3, दिनांक 03 मार्च, 2014 अन्वये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिकांची नावे पुढील प्रमाणे आहे.

अ.क्र. राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक वर्षे
1) सन 2010 – 11 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2010-11
2) सन 2011-12 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2011-12
3) सन 2012-13 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2012-13
4) सन 2013- 14 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2013-14
5) सन 2014 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2014
6) सन 2015 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2015
7) सन 2016 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2016
8) सन 2017 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2017
9) सन 2018 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2018
10)  सन 2019 पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक        2019
11) सन 2020 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक  2020
12) सन 2021 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक  2021
13) सन 2022 राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक 2022

 

 

This Post Has One Comment

  1. dr kishor sanap

    sahitya ani sanskrutivishyak mahitiche bhandar ahe . bhasha ani grant yachi vastupath ahe . mandalache adhyakshya ani navnirvachit sadashyanchi hardik abhinandan ani vidhayak karyasathi shubhechya ani shubhkamana – dr. kishor sanap

अभिप्राय द्या!