संदेश पाठवा

सचिव,
महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ
रवींद्र नाटयमंदिर इमारत,
दुसरा मजला, पु.ल.देशपांडे कला अकादमी आवार,
सयानी रोड,
प्रभादेवी,
मुंबई ४०० ०२५.

दूरध्वनी क्रमांक : (०२२)२४३२५९२९, (०२२)२४३२५९३०, (०२२)२४३२५९३१

फॅक्स नं. : (०२२)२४३२५९३१

वेबसाइट : https://sahitya.marathi.gov.in
ई - पत्र : secretary.sblc@gmail.com | secretary.sblc-mh@gov.in