अ.क्र पदाचे नाव गट मंजूर पदे
सचिव गट-अ
अधीक्षक गट-क
प्रपाठक गट-क
सहायक लेखा अधिकारी गट-क
वरीष्ठ लिपिक गट-क
उच्चश्रेणी लघुलेखक गट-क
निम्नश्रेणी लघुलेखक गट-क
ग्रंथालयीन सहायक गट-क
लिपिक/लिपिक-टंकलेखक गट-क
१० वाहन चालक गट-क
११ शिपाई गट-क

 

पदांची माहिती व विवरण डाऊनलोड करा