मराठी भाषा विभाग शासन निर्णय क्रमांक सासंमं – 2018/प्र.क्र.99/2018/भाषा – 3, दिनांक 26 डिसेंबर, 2018 अन्वये शासनाने महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची पुनर्रचना केली असून मंडळावरील अध्यक्ष व सदस्यांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

नाव पद
डॉ. सदानंद मोरे अध्यक्ष
श्री. गिरीश प्रभुणे सदस्य
श्री. अशोक राणे सदस्य
श्री. भारत सासणे सदस्य
डॉ. मार्तंड कुलकर्णी सदस्य
श्री. अरूण शेवते सदस्य
श्री. सुनीलकुमार लवटे सदस्य
श्री. संदीप खरे सदस्य
श्री. आसाराम कसबे सदस्य
श्री. ज्योतीराम कदम सदस्य
श्री. उत्तम बंडू तुपे सदस्य
श्री. रेणू पाचपोर सदस्य
श्री. आशुतोष अडोणी सदस्य
श्री. रवींद्र गोळे सदस्य
श्रीमती सिसिलिया कार्व्हालो सदस्य
श्रीमती उमा विरूपाक्ष कुलकर्णी सदस्य
श्रीमती सुप्रिया अय्यर सदस्य
डॉ. विद्या पाटील सदस्य
श्रीमती फरझाना डांगे सदस्य
श्रीमती उषा परब सदस्य
श्रीमती राणी दुर्वे सदस्य
श्री. सुधीर पाठक सदस्य
श्री. ए.के.शेख सदस्य
श्री. विजय पाडळकर सदस्य
श्री. जगन्नाथ शिंदे सदस्य
श्री. अशोक सोनवणे सदस्य
डॉ. रणधीर शिंदे सदस्य
श्री. लखनसिंग कटरे सदस्य
श्री. अरूण करमरकर सदस्य
श्री. शंकर धडके सदस्य
श्री. संजय ढोले सदस्य
श्री. देवीदास पोटे सदस्य
श्री. रमेश पवार सदस्य
डॉ. उत्तम रूद्रवार सदस्य
डॉ. मधूकर वाकोडे सदस्य