कै. टी. पी. कैलासम् यांनी लिहलेल्या “टोळ्ळू गट्टी” या कन्नड नाटकाचे मराठी भाषांतर श्री. भा. गो. गोखले, धारवाड, यांनी मंडळाच्या वतीने केले असून मंडळाच्या भाषांतर योजनेखाली “टोळ्ळू गट्टी” या शीर्षकाने प्रकाशीत करण्यात आले आहे.

PDF डाउनलाेड | E pub डाउनलाेडMobi डाउनलाेड

अभिप्राय द्या!

Close Menu