मंडळाच्या उद्दिष्टांनुसार महाराष्ट्रातील साहित्य व संस्कृती जोपासण्यासाठी तसेच देशोदेशीचे ज्ञान मराठीमधे उपलब्ध करुन देण्यासाठी मंडळाने विविध प्रकारची पुस्तके आजवर प्रकाशित केली आहेत. अतिशय समृद्ध असा ज्ञानसंचय असलेली ही पुस्तके अतिशय वाजवी दरात विक्रीसाठी उपलब्ध असतात.

मंडळाची प्रकाशने मिळण्याची ठिकाणे

1) संचालक

शासकीय ग्रंथागार, शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय,नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नीरोड, मुंबई – 400 004

फोन नं – 022- 23699778 / 022 – 23630695/ 022- 23690063 /श्री.उमेश रोकडे – 9594300671

2) व्यवस्थापक

शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथगार,फोटोझिंको मुद्रणालय,जी.पी.ओ. नजीक,पुणे – 411 001.

फोन नं- 020- 26125808/26124759/श्री.आमरे – 9021779073

3) व्यवस्थापक

शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर- 440 001.

फोन नं. –  0712-2562615/श्रीमती रेणुका श्रोती- 9421800992

4) सहायक संचालक

शासकीय लेखनसामग्री भांडार व ग्रंथगार,रेल्वे स्टेशन, पैठण रोड,औरंगाबाद 431 001

संपर्क: श्री.अजय गंगावणे –  9822646733 /श्री. संदीप काळे – 9049479314

5) व्यवस्थापक

शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार,ताराबाई पार्क,कोल्हापूर-416 003.

फोन नं. –  0231-2650395/2650402 /श्री.महेश सोनावणे – 9225805856