मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष 2022 करिता राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठीच्या प्रवेशिका दिनांक 29/12/2022 रोजी दैनिक वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात दिनांक 1 जानेवारी, 2023 ते 31 जानेवारी 2023 पर्यंत पाठविता येणार होत्या. तथापि, सदर पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके सादर करण्याच्या कालावधीस एक महिना अधिकची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता सदर पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके स्विकारण्याचा अंतिम दिनांक 2 मार्च, 2023 हा राहील. सदर मुदतवाढीसंदर्भातील जाहिरात वृत्तपत्रांमध्ये दिनांक 28/01/2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. शासन निर्णय क्र. संकिर्ण 2022/प्र.क्र.149/भाषा-3, दिनांक 02/02/2023 अन्वये शासनस्तरावरुन गतवर्षीच्या स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्र.24 मध्ये बदल करण्यात आला असून सदर नियमात, ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना उक्त पुरस्कारासाठी पुस्तके सादर करता येतील.’ अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित नियमाची अंमलबजावणी सन 2022 च्या स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार स्पर्धेपासून करण्यात येत आहे.  सन 2022 पुरस्कार स्पर्धेची सुधारित नियमपुस्तिका व मुदतवाढ निवेदन  पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा

 

अभिप्राय द्या!