मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, संस्था, साहित्य संस्था व विद्यापीठे यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 28 जानेवारी, 2021 रोजीचे कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत. सस्नेह निमंत्रण !

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व मराठी विभाग,संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.28 जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व अनुयोग शिक्षण संस्था, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.28 जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व मराठी विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 28 जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !

 

 

अभिप्राय द्या!