अ.क्र. पुस्तकाचे नाव लेखकाचे नाव अनुवादकाचे नाव
१) रायगडची जीवन कथा (तिसरीhttps://sahitya.marathi.gov.in/wp-content/uploads/2020/10/suchi.pdf आवृत्ती) (१९९५) कै.प्रा.शां.वि.आवळसकर
२) मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने पोर्तुगीज दप्तर खंड-२ (कै.डॉ. पांडुरंग स. पिसुर्लेकर संपादित पोर्तुगीज कागदपत्रांचे भाषांतर) (१९७४) श्री. स.शं. देसाई
३) मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने पोर्तुगीज दप्तर खंड-३ (कै.डॉ. पांडुरंग स. पिसुर्लेकर संपादित पोर्तुगीज कागदपत्रांचे भाषांतर) (१९६८) श्री. स.शं. देसाई
४) मराठ्यांच्या सत्तेचा उत्कर्ष कै.न्या.म.गो.रानडे लिखित 'Rise of the Maratha Power' चा अनुवाद कै.न्या.म.गो.रानडे प्रा. न.र. फाटक
५) महाराष्ट्र महोदयाचा पूर्वरंग (1971) कै. ना.ह. गद्रे
६) नानासाहेब पेशवे आणि स्वातंत्र्ययुद्ध आनंद स्वरुप मिश्रा लिखित 'Nanasaheb Peshwa & fight for freedol' चा अनुवाद(१९७३) आनंद स्वरुप मिश्रा डॉ. वा.रा. ढमढेरे
७) असे होते मोगल ('Storia Do Mogar' by Niccolao Manucci)चा सारांश अनुवाद (१९८४) Niccolao Manucci श्री. ज.स. चौबळ
८) History of the Maratha Navy and Merchantdships १९७३ Dr.B.K. Apte
९) The Portuguese and Marathas (English) 'Portugueses E Marathas' by Late Dr. P.S.Pisurlekar श्री. प्र. रा. काकोडकर
१०) मानवी अनुवंशिकता (द्वितीय आवृत्ती) (१९९६) प्रा. रा.वि. सोवनी
११) आरोग्य आणि आहारशास्त्र (2002)(तृतीय आवृत्ती) प्रा. शांता केळकर
१२) माणसाचा मेंदू आणि त्याचे कार्य (2003)(सुधारित द्वितीय आवृत्ती) डॉ. म.ग. गोगटे
१३) मधुमेह (१९६९) डॉ. म.ग. गोगटे
१४) होमिओपाथिक औषधांचा लक्षण भावनाकोश डॉ. शं.र. फाटक
१५) होमिओपाथिक औषधांचा निघंटु डॉ. शं.र. फाटक
१६) पाश्चात्य रोग चिकित्सा खंड 1 (१९७३) डॉ. मधुकर रानडे
१७) पाश्चात्य रोग चिकित्सा खंड १ व २ डॉ. बो.मॉं. लिखित 'Medecine Essentials for Practitioners and Students' चा अनुवाद डॉ. बो.मॉं. डॉ. मधुकर रानडे
१८) आयुर्वेदीय शब्दकोश भाग १ व २ (संस्कृत-संस्कृत) (१९६८) संपा-पं.वेणीमाधवशास्त्री जोशी आणि कै.पं.ना.ह. जोशी
१९) आयुर्वेदीय शब्दकोश भाग १ व २ (संस्कृत-संस्कृत-मराठी) (१९६८) संपा-पं.वेणीमाधवशास्त्री जोशी आणि कै.पं.ना.ह. जोशी
२०) मानवी देह भाग १, खंड १ (१९६९) डॉ म.वि. आपटे
२१) मानवी देह भाग १, खंड २ (१९६९) डॉ म.वि. आपटे
२२) मानवी देह भाग २ डॉ म.वि. आपटे
२३) मानवी शरीर विज्ञान (१९७३) कै. डॉ.व्यं.र. साने
२४) प्राणिसृष्टी भाग १ डॉ म.वि. आपटे
२५) प्राणिसृष्टी भाग २ डॉ म.वि. आपटे
२६) प्राणिजन्य मानवी रोग डॉ मो.रा. देव
२७) वनश्रीसृष्टी भाग १ डॉ म.वि. आपटे
२८) वनश्रीसृष्टी भाग २ डॉ म.वि. आपटे
२९) Konkani of South Kanara Dr.A.M. Ghatge
३०) Kudali (A dialect spoken in the southern parts of Ratnagiri District Kudal, Vengurla, Sawantwadi & Malvan) Dr.A.M. Ghatge
३१) Kunbi of Mahad Dr.A.M. Ghatge
३२) Cochin Dr.A.M. Ghatge
३३) Marathi of Kasargod Dr.A.M. Ghatge
३४) Warli of Thana Dr.A.M. Ghatge
३५) Gawadi of Goa Dr.A.M. Ghatge
३६) Konkani of Kankon Dr.A.M. Ghatge
अ.क्र. पुस्तकाचे नाव लेखकाचे नाव अनुवादकाचे नाव
३७) अभिनय साधना (स्तानिस्लावस्की च्या 'An Actor Prepares' चा मराठी अनुवाद स्तानिस्लावस्की के. नारायण काळे
३८) रस-भाव विचार (भरत नाट्यशास्त्रः रससिद्धांत विषयक अध्याय ६ व ७ चे भाषांतर) (१९७३) प्रा. र.पं. कंगले
३९) दशरुपक विधान (भरत नाट्यशास्त्रः नाट्य विषयक अध्याय १८ व १९चे भाषांतर)(१९७४) प्रा. र.पं. कंगले
४०) मुद्राराक्षस (विशाखादत्त विराचित 'मुद्राराक्षस' चे भाषांतर) विशाखादत्त डॉ. गो.के. भट
४१) संगीताचार्य पं. विष्णू नारायण भातखंडे यांचे चरित्र डॉ. श्री.ना. रातंजनकर
४२) संगीत रत्नाकर भाग-१ अध्याय १ ते ४(श्रीनिःशाड्देवविरचित 'संगीत रत्नाकर' या संस्कृत ग्रंथाचे 'कलानिधि' टीकेसह सटीप मराठी भाषांतर) श्रीनिःशाड्देव प्रा. ग.ह. तारळेकर
४३) स्ट्रॅविन्स्कीचे सांगितिक सौंदर्यशास्त्र प्रा. अशोक दा. रानडे
४४) संगीत आणि कल्पकता (कोपलँड लिखित 'Music & imagination' चा अनुवाद कोपलँड श्री. श्री.ह. देशपांडे
४५) महाराष्ट्राचे संगीतातील कार्य (श्री.वा.ह.देशपांडे लिखित 'Maharashtra's Contribution to Music चे भाषांतर श्री. श्री.ह. देशपांडे
४६) राग वर्गीकरण डॉ. शं.अ. टेंकशे
४७) भारतीय संगीत व संगीतशास्त्र श्री. बा.गं. आचरेकर
४८) भारतीय वाद्ये श्री. बी.सी. देव
४९) डिझेल एंजिन प्रा. सुभाष सावरकर
५०) रेडिओ दुरुस्ती (१९८३) श्री. श्री.वि. सोहोनी
५१) रेकॉर्ड प्लेअर (१९८०) श्री. श्री.वि. सोहोनी
५२) रेडिओ रचना आणि कार्य श्री. श्री.वि. सोहोनी
५३) अणुयुग (१९६९) डॉ. वि.त्र्यं. आठवले
५४) कातन यंत्राचे अंतरंग श्री. शं.गो. भिडे
५५) यंत्रकाम भाग-1 (१९७५) श्री. शं.गो. भिडे
५६) सैद्धांतिक मृत्तिका बलविज्ञान (19७4) श्री. शं.म. भालेराव
५७) सुती वस्त्रोद्योग कै. न.गो. देवधर
५८) धर्मशास्त्राचा इतिहास (पूर्वार्ध) (द्वितीय आवृत्ती) म.म.डॉ.पां.वा.काणे आणि श्री. य.आ. भट
५९) धर्मशास्त्राचा इतिहास (उत्तरार्ध) म.म.डॉ.पां.वा.काणे आणि श्री. य.आ. भट
६०) धम्मपद (द्वितीयावृत्ती) प्रा. पु.वि. बापट
६१) धर्म आणि विज्ञान श्री. वि.वा. कुवाडेकर
६२) ग्रहगणित मालिका कै. द.वें. केतकर
६३) ग्रह-गति सिद्धान्त (१९६८) कै. शिं.ग. पवार
६४) सृष्टिज्ञान आकाशदर्शन अटलास (१९९८) (द्वितीय आवृत्ती) डॉ. गो.रा. परांजपे
६५) अंतरिक्ष दर्शन श्री. व्यं.ग. गोखले
६६) गुजराती-मराठी शब्दकोश श्री.स.ज. धर्माधिकारी
६७) गुजराती भाषा प्रवेश श्री.स.ज. धर्माधिकारी
६८) उर्दू-मराठी शब्दकोश (तुतीयावृत्ती) श्री. श्रीपाद जोशी आणि प्रा. एन.एस गोरेकर
६९) कन्नड- मराठी शब्दकोश श्री. पुंडलिकजी कातगडे
७०) कन्नड भाषा प्रवेश श्री. गु.व्यं. दिवेकर
७१) कानडी साहित्य परिचय (१9७१) श्री. गु.व्यं. दिवेकर
७२) बंगाली साहित्य परिचय (१9७३) श्रीमती सरोजिनी कमतनूरकर
अ.क्र. पुस्तकाचे नाव लेखकाचे नाव अनुवादकाचे नाव
७३) बंगाली भाषा प्रवेश खंड १ व २ (१९७३) श्री. स.ग. सुखटणकर
७४) इंग्रजी-मराठी स्थापत्य शिल्पकोश (१९६४) श्री. रा.वि. मराठे
७५) वैज्ञानिक परिभाषिक संज्ञा, गणितशास्त्र वास्तवशास्त्र रसायनशास्त्र (1969) डॉ. गा.रा. परांजपे
७६) देशनांक-निर्देशांक (१९६३) श्री. चं.न. डफाळ
७७) संक्षिप्त संख्यानक (१९६४) श्री. चं.न. डफाळ
७८) आर्थिक सिद्धांत व अर्धविकसित प्रदेश (गन्नर मिरदाल लिखित 'Economic Theory & under developed Regions'). गन्नर मिरदाल श्रीमती सरला कारखानीस
७९) बुद्धी प्रेरणा व क्रांती भाग-१ (डॉ. एम.एन. रॉय लिखित Reason, Romanticison & Revolution चा अनुवाद) डॉ. एम.एन. रॉय श्री. बा.रं. सुंठणकर
८०) बुद्धी प्रेरणा व क्रांती भाग-१ (डॉ. एम.एन. रॉय लिखित Reason, Romanticison & Revolution चा अनुवाद) डॉ. एम.एन. रॉय श्री. बा.रं. सुंठणकर
८१) सामाजिक करार (रुसो लिखित 'Social Contract' चा अनुवाद) रुसो श्री. व.भ. कर्णिक
८२) स्वातंत्र्याविषयी (जे.एस. मिल लिखित 'On Liberty' चा अनुवाद जे.एस. मिल श्री. व.भ. कर्णिक
८३) स्वातंत्र्योत्तर भारतीय स्त्री (डॉ.चंद्रकला हाटे लिखित 'Changing Status of Woman in Post-independence India' चा अनुवाद) डॉ.चंद्रकला हाटे डॉ.सौ. चंद्रकला हाटे
८४) समाजवाद विरुद्ध भांडवलशाही (ए.सी. पिगू लिखित 'Socialism Vs. capitalism' चा अनुवाद ए.सी. पिगू प्रा. जी.लु. गांधी
८५) विसावे शतक आणि समाजवाद (सोशालिस्ट युनियनने प्रकाशित केलेल्या 'Twentieth Century Socialism' चा अनुवाद) सोशालिस्ट युनियनने प्रा. कृ.ना. वळसंगकर
८६) पं. शिवनाथशास्त्री यांचे आत्मचरित्र (1973) श्री. प.स. देसाई
८७) पिता-पुत्र (तुर्गेनेव्ह लिखित 'Fathers & Sons' चा अनुवाद प्रा. व.वि. बडवे
८८) तुरुंगातील पत्रे (डॉ. एम.एन. रॉय लिखित Letters from Jail चा अनुवाद) (द्वितीय आवृत्ती) डॉ. एम.एन. रॉय श्री. द्वा.भ. कर्णिक
८९) बोस्तान (शेख सादि लिखित 'बोस्ता' चा अनुवाद शेख सादि श्री. गु.व्यं. दिवेकर
९०) ब्राह्मण (डॉ. एफ्, एम. गोमिश लिखित 'Os Brahmanes' चा अनुवाद डॉ. एफ्, एम. गोमिश श्री. लक्ष्मणराव सरदेसाई
९१) गांधी कार्य व विचारप्रणाली (निर्मल कुमार बोस लिखित 'Studies in Gandhism' चा अनुवाद) निर्मल कुमार बोस प्रा. भा.रा. बापट
९२) गांधीजींच्या जीवनाचे अखेरचे पर्व (निर्मल कुमार बोस लिखित 'My Days with Gandhiji' चा अनुवाद निर्मल कुमार बोस सौ. सरिता पत्की
९३) मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा (श्री. आसफ ए.ए. फैजी लिखित 'The Reform of Muslim Personal Law' चा अनुवाद श्री. आसफ ए.ए. फैजी श्री. पन्नालाल सुराणा
९४) गणिती तत्त्वज्ञानाचा परिचय (बर्ट्रान्ड रसेल लिखित 'Introduction to Mathematical Philosophy' चा अनुवाद) बर्ट्रान्ड रसेल प्रा. म.रा. राईलकर
९५) वैज्ञानिक तत्त्वज्ञानाचा उदय (हान्स रायशेनबाख हान्स रायशेनबाख प्रा. ग.वि. कुंभोजकर
९६) कात्यायन शुल्बसूत्रे (संस्कृत) श्री. श्री.दा. खाडिलकर
९७) देकार्तची चिंतने (देकार्तच्या 'Meditations' चा अनुवाद देकार्त डॉ. दि.य. देशपांडे
९८) टोळळुगट्टी (१९७४) (टी.पी. कैलासम लिखित 'टोळळुगट्टी' या कन्नड नाटिकेचा अनुवाद) टी.पी. कैलासम श्री. भा.गो. गोखले
९९) सुबण्णा (१९७४) (डॉ. मास्ती अयंगार लिखित 'सुबण्णा' या कन्नड कादंबरीचा अनुवाद) डॉ. मास्ती अयंगार डॉ. वा. द. बेंद्रे
१००) डॉन क्विक्झोट भाग-१ (सरव्हॅन्टीस लिखित 'Don Quoxote Part I' चा अनुवाद) सरव्हॅन्टीस श्री. दा.न. शिखरे
१०१) डॉन क्विक्झोट भाग-१ (सरव्हॅन्टीस लिखित 'Don Quoxote Part II चा अनुवाद) सरव्हॅन्टीस श्री. दा.न. शिखरे
१०२) कालिदास (१९९९) (द्वितीयावृत्ती) म.म.डॉ.वा.वि. मिराशी
१०३) बुद्धिबळे श्री. ना.र. वडनप
१०४) मी-इझाडोरा (Isadcora Duncan यांच्या 'My Life' या पुस्तकाचा अनुवाद Isadcora Duncan श्रीमती रोहणी भाटे
१०५) आसरा (१९७६) प्रा. विनायक न. घारपुरे उजगरे
१०६) पाणीपुरवठा (१९७६) प्रा. विनायक न. घारपुरे
१०७) इस्लामची सामाजिक रचना (रुबेन लेव्ही लिखित 'Social Structure of Islam' चा अनुवाद रुबेन लेव्ही श्री. श्रीपाद केळकर
१०८) इस्लामची जीवन पद्धती (जफर शरीफ लिखित कानून-इ-इस्लाम चा अनुवाद) जफर शरीफ प्रा. अ.प.सूर्यवंशी
१०९) मिष्ट खाद्ये डॉ. वि.वा. लवाटे
११०) धर्मरहस्य कै.डॉ.के.ल. दप्तरी
१११) महाराष्ट्रातील पुरातत्व श्री. ह.धी. सांकलिया
११२) खड्गहस्त की संन्यस्त (१९७६) (स्तांदालच्या 'Scarlet & Black' चा अनुवाद) स्तांदाल श्री. गो.वि. वैद्य
११३) भूमिकाशिल्प (स्तानिस्लावस्की लिखित 'Building a Character' चा अनुवाद) स्तानिस्लावस्की श्री. के.ना.काळे
११४) हुतात्मा दामोदर हरी चापेकर यांचे आत्मवृत्त श्री. वि.गो. खोबरेकर
११५) बंगाली भाषा प्रवेश (१९७६) श्री. स.ग. सुखटणकर
११६) तमिळ भाषा प्रवेश प्रा.श्री.रा.बं. जोशी
११७) तमिळ-मराठी शब्दकोश (१९७६) सौ. रमाबाई जोशी आणि श्री. पु. दि. जोशी
११८) मल्याळम भाषा प्रवेश (१९७६) प्रा.श्री.रा.बं. जोशी
११९) मराठी-कन्नड शब्दकोश श्री. गुरुनाथ दिवेकर
१२०) साखर (१९७७) प्रा. प.म. बर्वे
१२१) फळे व भाज्यांपासून टिकाऊ पदार्थ डॉ. वि.वा. लवाटे
१२२) ध्वनीवर्धन आणि वितरण व्यवस्था श्री. श्री. वि. सोहोनी
१२३) खनीज तेल व तज्जन्य रसायने (1977) प्रा. प.म. बर्वे
१२४) The Letters and Correspondence of Pandita Ramabai Shri A.B. Shah
१२५) युद्ध आणि शांती (टॉलस्टायच्या 'War & Peace' चा संक्षेप अनुवाद) टॉलस्टाय प्रा. आ.ना. पेडणेकर
१२६) समाजवादाचे भवितव्य (सी.ए.आर. क्रॉसलॅन्ड लिखित 'Future of Socialism' चा अनुवाद) सी.ए.आर. क्रॉसलॅन्ड श्री. माधव लिमये
१२७) तत्त्वज्ञानातील समस्या (बर्टांड रसेलच्या 'Problems of Philosophy' चा अनुवाद ) बर्टांड रसेल प्रा. मे.पुं. रेगे
१२८) French Records (Relation to the History of the Marathas Vol.I & II) Correspondence of M.Anquetil De Braincourt French Consul At Surat 1774-1780 and of M.De.St. Lubin French Envoy At the Maratha Court 1775-1780 चा अनुवाद व संपादन) Dr.V.G. Hatalkar
१२९) आक्रमण (कोनराड लॉरेन्झ लिखित 'On Aggression' चा अनुवाद) कोनराड लॉरेन्झ दि.धों. कर्वे
१३०) स्त्री-रोग चिकित्सा (डॉ.के.एम. मसानी लिखित 'A Text book of Gynacology' चा अनुवाद डॉ.के.एम. मसानी डॉ. मधुकर रानडे
१३१) सेनापती बापट खंड २ रा (१९७७) कै.पां.म. बापट
१३२) पुस्तक बांधणी श्री. वि.ना. लिमये
१३३) भारतीय रेल्वे श्री. अ.म. सहस्त्रबुद्धे
१३४) तिरुक्कुरळ (तिरुक्कुवार लिखित 'तिरुक्कुरळ' चा अनुवाद) श्री. पु.दि. जोशी
१३५) सिमेंट डॉ. मा.कृ. घारपुरे
१३६) बुद्धलीला सारसंग्रह धर्मानंद कोसंबी
१३७) महाराष्ट्रातील वन्य प्राणी (द्वितीय आवृत्ती) सौ. शैलजा रॉबर्ट ग्रब
१३८) उत्तरकालीन मुघल (डब्ल्यू आयर्विन लिखित 'letter Mughals' चा अनुवाद) डब्ल्यू आयर्विन प्रा. प्र.गो. ठोंबरे
१३९) औरंगजेबचा इतिहास (सर जदुनाथ सरकार लिखित 'History of Aurangjeb' चा अनुवाद सर जदुनाथ सरकार डॉ. भ.ग. कुंटे
१४०) दुसरे महायुद्ध (सर विस्टन चर्चिल लिखित 'The Second World War' चा अनुवाद) सर विस्टन चर्चिल श्री. वि.वा. कुवाडेकर
१४१) वैज्ञानिक परिभाषिक संज्ञा (वनस्पतिशास्त्र संख्या संग्रह) प्रा. शं. आ. परांडेकर
१४२) टेलिव्हिजनची- मूलभूत तत्त्वे ('Fundamentals of Television' by W.H. Buchsbaum) श्री. श्री. वि. सोहोनी
१४३) दलित साहित्य एक अभ्यास अर्जुन डांगळे
१४४) तेले व मेदे डॉ. न.गं. मगर
१४५) मोगल दरबारची बातमीपत्रे भाग-१ डॉ.जदुनाथ सरकार लिखित ('अखबारात- ए- दरबार-इ-मुअल्ला' चा अनुवाद) डॉ.जदुनाथ सरकार सेतु माधवराव पगडी
१४६) जातककथा संग्रह भाग-१, २ व ३ धर्मानंद कोसंबी
१४७) पाणीपुरवठा आणि टाकाऊ द्रव्यांची विल्हेवाट (१९७८) वि.ह. केळकर
१४८) असंस्कृत समाजातील लैंगिकता दि.धों.कर्वे
१४९) अंकीय संगणकाचा परिचय (१९७९) श्री. स.ग. काजरेकर
१५०) पंचोपाख्यान (महानुभावीय ग्रंथाची संशोधित व संपादित आवृत्ती) (१९७९) डॉ. वि.भि. कोलते
१५१) शेक्सपिअर परिचय ग्रंथ
१५२) बाबा पदमनजी काल व कर्तृत्व (१९७९) डॉ. के.सी. क-हाडकर
१५३) चार शल्बसूत्रे (१९७८) डॉ. र.पु. कुलकर्णी
१५४) सातवाहन आणि पश्चिमी क्षत्रप यांचा इतिहास आणि कोरीव लेख म.म.डॉ.वा.वि. मिराशी
१५५) मराठी वाङ्मयकोश खंड-१ (१९७९) श्री. गं.दे. खानोलकर
१५६) लयताल विचार (१९७९) डॉ. शरदचंद्र विष्णू गोखले
१५७) ज्ञानेश्वरीची प्रस्तावना आणि ज्ञानेश्वरीतील मराठी भाषेचे व्याकरण (द्वितीय आवृत्ती) डॉ. शं.गो. तुळपुळे
१५८) काव्ये आणि विज्ञाने ('Poetries & Science' by IA Richards चा अनुवाद IA Richards रा.भि. जोशी
१५९) पुरातत्व विद्या डॉ. क.के. ढवळीकर
१६०) मुंबईचा वृत्तांत श्री. बापूराव नाईक
१६१) महात्मा फुले समग्र वाङ्मय (पाचवी आवृत्ती) धनंजय कीर, स.गं. मालशे य.दि. फडके
१६२) लिओनार्दो दा विंची (एस.फेंड लिखित 'Leonardo Da Vinchi' चा अनुवाद एस.फेंड प्रा. प्र.ना. परांजपे
१६३) संगीत रत्नाकर भाग-२ प्रा. ग.ह. तारळेकर
१६४) श्रृंगार श्रीरंग कवि राजा बढे
१६५) किबुट्झ (नवसमाज निर्मितीचा एक प्रयोग) स.ह. देशपांडे व कुसुम स. देशपांडे
१६६) लुकेना (क्रांतीकारी कल्पवृक्ष)(१९८१) वि.वि. देशपांडे
१६७) कबड्डी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर
१६८) French Records (Relation to the History of the Marathas Vol.III & IV) Dr.V.G. Hatalkar
१६९) The High Caste Hindu Woman (Pandita Ramabai) (१९८१) Editor Shri A.B.Shah
१७०) पाणी-जीवन डॉ. वि.मो. देशपांडे
१७१) ट्रांझिस्टर (१९८२) डॉ. पु.वि. खांडेकर
१७२) खगोलशास्त्राचे विश्व (द्वितीय आवृत्ती) डॉ. जयंत विष्णू नारळीकर
१७३) The History and Indcription of the Satavahans and the Western Kshatrapas (1981) M.M.Dr.V.V. Mirashi
१७४) जगाचा शोध आणि शोधक मा.शी. मराठे व व्यं.ग. गोखले
१७५) साहित्य सिद्धांत (द्वितीयावृत्ती) डॉ. स. गं. मालशे
१७६ युराय पिडीजची शोकनाट्ये (१९८१) र.ग. विद्वांस व द.र. घोडके
१७७) समानता (आर.एस. टवेनी लिखित 'eqauility' चे भाषांतर आर.एस. टवेनी श्री. दिनकर साक्रीकर
१७८) तंजावर नृत्य प्रबंध (१९८२) श्री. पार्वतीकुमार
१७९) बौद्ध धर्मावरील चार निबंध (पुनर्मुद्रण) धर्मानंद कोसंबी
१८०) कागद (१९८२) बापूराव नाईक
१८१) माताजी (द्वितीयावृत्ती)(१९८२) (स्वामी निखिलानंद लिखित 'Holy Mother' चा मराठी अनुवाद स्वामी निखिलानंद वि.म. कुलकर्णी
१८२) गुलशने इब्राहिमी (१९८२) कै. डॉ. भ.ग. कुंटे
१८३) कौटिलीय अर्थशास्त्र प्रा. र.बं. कंगले
१८४) हॉकी (१९८३) शरद जोगळेकर
१८५) आशियाई क्रीडा स्पर्धा (१९८३) प्रभाकर शं. गोखले
१८६) वाटचाल नाना कुंटे
१८७) कॉंक्रीटची नियम पुस्तिका (१९८३) (यु.एस. डिपार्टमेंटच्या 'Concrete Manual' चे भाषांतर) श्री. वि.ह. केळकर
१८८) French Records (Relating to the History of the Marathas) (1983) Vol. V & VI Dr.V.G. Hatalkar
१८९) सौंदर्यशास्त्रावरील तीन व्याख्याने (बॉन्क्वेट लिखित 'Three Leetureson Acsthetics' चा अनुवाद) बॉन्क्वेट प्रा. कमल देसाई
१९०) भाषाशुद्धी स्वा.वि.दा. सावरकर
१९१) औद्योगिक अपशिष्टांवरील उपचारासंबंधी मूलभूत ज्ञान आणि प्रथा (१९८३) श्री. वि.ह. केळकर
१९२) सिबिल (एका मनोरुग्ण मुलीची सत्यकथा) १९८३ माधवी कोल्हटकर
१९३) रसलीना (१९८३) राजा बढे
१९४) भांगतुरा डॉ. सरोजिनी बाबर
१९५) उष्णता विज्ञान ('Warmelehre'- by Robert w. Pohl चा अनुवाद) (१९८३) Robert w. Pohl प्रा. रा.द. गोडबोले
१९६) मोगल साम्राज्याचा -हास (सर जदुनाथ सरकार लिखित 'Fall of the Mughal Empire' चा अनुवाद) सर जदुनाथ सरकार र.ग. विद्वांस
१९७) 'Portuguese-Maratha Relations' (पोर्तुगीज – मराठे संबंध) श्री. त्र्यं. वि. पर्वते
१९८) विलक्षण जपानी द.चिं. सांगळे
१९९) इनिइड (व्हर्जिल लिखित 'Aenid' चा अनुवाद (१९८३) व्हर्जिल प्रा. द.र. घोडके
२००) देवनागरी मुद्राक्षर लेखनकला खंड 1 (कै.बापूराव नाईक लिखित 'Typography of Devanagari चा अनुवाद) (१९८३) कै.बापूराव नाईक बापूराव नाईक
२०१) मोगल दरबारची बातमीपत्रे खंड २ रा (सर जदुनाथ सरकार लिखित 'अखबारात- ए- दरबार-इ-मुअल्ला' चा अनुवाद) (१९८३) सर जदुनाथ सरकार सेतु माधवराव पगडी
२०२) ध्वन्यालोक (१९८३) प्रा. भा.वा. पटवर्धन
२०३) डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चांगदेवराव भवानराव खैरमोडे
२०४) प्रेमचंद व्यक्ती आणि वाङ्मय चंद्रकांत बांदिवडेकर
२०५) भौतिकी मानवशास्त्र (१९८४) प्रा. वि.श्री. कुलकर्णी
२०६) जीवन संग्राम (१९८४) सा.बा. सनदे
२०७) सामाजिक थर (एम.एम.तुमीन लिखित 'Social Stratification' चा अनुवाद) (१९८४) एम.एम.तुमीन सौ. सरला कारखानीस
२०८) शेफालिका (१९८६) कै.श्री. राजा बढे
२०९) तुळशी मंजि-या (१९८४) डॉ. गो.म. रानडे
२१०) माझा सुगीत व्यासंग (१९८४) वामनराव देशपांडे
२११) संपूर्ण गडकरी खंड १ व २ (१९८४) रा.ग. गडकरी
२१२) French Records (Relating to the History of the Marathas)Vol. VII). Dr.V.G. Hatalkar
२१३) आचार्य भागवत संकलित वाङ्मय खंड १ ला(१९८४) अच्युत केशव भागवत
२१४) आगरकर वाङ्मय खंड १ म.गं. नातू व दि.य.देशपांडे
२१५) ओदिसी (होमर लिखित 'The Odyssey' चे भाषांतर) (१९८४) होमर लिखित शा.नि. ओक
२१६) विनोबा जीवनदर्शन शिवाजी न. भावे
२१७) महाराष्ट्र व गोवे यांच्या इतिहासाशी संबंधित शिलालेख ताम्रपटांची वर्णनात्मक संदर्भसूची श्री. शां. भा. देव
२१८) गायन महर्षी अल्लादियाखां यांचे चरित्र (१९८४) गोविंदराव टेंबे
२१९) भौतिकी शास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते भाग १ चं. रा. तळपदे
२२०) भौतिकी शास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते भाग २ (१९८४) चं. रा. तळपदे
२२१) भौतिकी शास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते भाग ३ चं. रा. तळपदे
२२२) भौतिकी शास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते भाग ४ चं. रा. तळपदे
२२३) भौतिकी शास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेते भाग ५ (१९८४) चं. रा. तळपदे
२२४) कोल्हटकरांची पत्रे (१९८५) डॉ. रा.शं. वाळिंबे
२२५) डॉ. माधवराव पटवर्धन वाङ्मय सूची (१९८५) सु. रा. चुनेकर
२२६) प्रकाश चित्रणः एक कला माध्यम (१९८५) केशव बापू गोडबोले
२२७) प्रवचन-सार (श्री.कुंदकुंदाचार्य विरचित संहिता जैन शौरसेनी गाथा) (१९८५) श्री.कुंदकुंदाचार्य गणेश वासुदेव तगारे
२२८) शिघ्रनागरी (१९८५) डॉ. श्री.वा. भागवत
२२९) वंश आणि वंशवाद (रुथ बेनेडिक्ट लिखित 'Race & Raceism' या पुस्तकाचा अनुवाद)(१९८५) रुथ बेनेडिक्ट सौ. मिनाक्षी दीक्षित
२३०) माझे अमृतमय जीवन (१९८५) सदाशिव गोविंद जगताप
२३१) माहेरी गेली (१९८५) धर्मा गोविंद
२३२) मोरस कथा दशावतार (प्रातिनिधिक साहित्य संग्रह) प्र.श्री. नेरुरकर
२३३) मोरस -मराठी कविता दशावतार प्र.श्री. नेरुरकर
२३४) सम्राट अकबर (डॉ. श्रीवास्तव लिखित Akbar the Great चा अनुवाद) डॉ. श्रीवास्तव प्रा. रा.मा. गोळे
२३५) French Records (Relating to the History of the Marathas)Vol. IX). Dr.V.G. Hatalkar
२३६) Studies in Ancient Indian History M.M.Dr.V.V. Mirashi
२३७) संगीत दर्पण (१९८५) श्री.रं. कुलकर्णी
२३८) महात्मा जोतिराव फुले यांचा अल्प परिचय श्री. पं.सी. पाटील
२३९) तेरा पोवाडे श्री. मा.आ. हळवे
२४०) दूध आणि दुधाचे पदार्थ अ. रं. कर्वे
२४१) French Records (Relating to the History of the Marathas)Vol. VIII). Dr.V.G. Hatalkar
२४२) डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र ग्रंथ खंड ६ व ७ चां. भ. खैरमोडे
२४३) आगरकर वाङ्मय खंड २ रा म.गं. नातू व दि.व्यं. देशपांडे
२४४) Life & Still Life केकी मूस
२४५) गांधी पर्व (१९८५) त्र्यं. वि. पर्वते
२४६) Bombay and Congress Presidents त्र्यं. कृ. टोपे
२४७) रबर (नैसर्गिक आणि संश्लिषित ) (१९८६) डॉ. गो. रा. केळकर
२४८) बहणाबाईंची गाणी एक अभ्यास (द्वितीयावृत्ती) सौ. ऋता पित्रे
२४९) डॉन संथ वहातच आहे भाग २ (शोलोखोव यांच्या An Quiet Flows The Don चा अनुवाद) शोलोखोव नरेंद्र सिंदकर
२५०) महाराष्ट्रातील कॉंग्रेसचा स्वातंत्र्य लढा डॉ. सुमन वैद्य आणि डॉ. शांता कोठेकर
२५१) Tilak : The Economist (१९८६) त्र्यं. वि. पर्वते
२५२) मुसलमानी अमदानीत संगीत (१९८६) मा.कृ. पारधी
२५३) मराठी नाटकांची गंगोत्री (१९८६) डॉ. सरोजिनी शेंडे
२५४) साद सागराची (१९८६) पु.गो. गोखले
२५५) India Fights for Freedom (१९८६) श्री. आर.एच. देशपांडे
२५६) Studies in Indian Philosophy प्रा. आर.डी. रानडे
२५७) महापर्व (१९८६) बाळ सामंत
२५८) सर्वदर्शन संग्रह (प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानातील विविध सिद्धांतोपसिद्धांतांचे विवरण करणारा अद्वितीय ग्रंथ) र.पं. कंगले
२५९) कै. वीर वामनराव जोशी ह्यांची नाटके (१९८६) मधुकर अष्टीकर
२६०) आदर्श राज्य (१९८६) डॉ. ज.वा. जोशी
२६१) चिरंजीव माणूस (१९८६) नारायण देसाई
२६२) नाट्यमण्डप (भारतीय प्रणीत) डॉ. र.पु. कुलकर्णी
२६३) पाणिनीय व्याकरण आणि भाषा तत्त्वज्ञान (१९८६) व्याकरणरत्न पंडित वामनशास्त्री भागवत
२६४) Maharashtra in Maps श्री. के. आर. दीक्षित
२६५) वेद बोलिला अनंत मृणालिनी देसाई
२६६) कल्लपा यशवंत ढाले ह्यांची दुर्मिळ डायरी (१९८६) दया पवार
२६७) धर्म कीर्तन वामनराव चोरघडे
२६८) Wardha in India's Freedom Struggle श्री. बी.आर. नंदा
२६९) Bombay and Congress Movement त्र्यं. कृ. टोप
२७०) इलियद (१९८६) (ग्रीक महाकवि होमर लिखित 'IIIid' चा अनुवाद होमर शा. नि. ओक
२७१) डॉन संथ वहातच आहे भाग १ ला (शोलोखो यांच्या And Quiet Flows The Don चा अनुवाद) (१९८६) शोलोखो नरेंद्र सिंदकर
२७२) कामायनी (१९८६) मो.ग. तपस्वी
२७३) साम्राज्यवादी षडयंत्र (१९८६) डॉ. सुमन वैद्य आणि डॉ. शांता कोठेकर
२७४) प्रवासवर्णन एक वाङ्मय प्रकार (१९८७) डॉ. वसंत सावंत
२७५) ज्ञानोदय लेखन सार सूची खंड १ ला भाग १ ला (जून १८४२ ते डिसेंबर १८५०) (१९८७) डॉ. गंगाधर मोरजे (संपादन सहायक प्रा. पद्मा मोरेजे संशोधन सहायक डॉ.स.वा.मुळे
२७६) आचार्य भागवत संकलित वाङ्मय खंड २ रा(१९८७) अच्युत केशव भागवत
२७७) यशवंतराव राष्ट्रीय व्यक्तिमत्त्व भा.कृ. केळकर
२७८) आगरकर वाङ्मय खंड 3 म.गं. नातू व दि.व्यं. देशपांडे
२७९) Shankar Palshikar (Album & the Painting of Shri Shankar Palshikar) (१९८७)
२८०) गानहिरा सौ.शैलजा पंडित आणि अरुण हळबे
२८१) क्रांतीपर्व (१९८७) द्वितीय आवृत्ती डॉ. उत्तमराव पाटील
२८२) सत्यशोधक समाजाचा इतिहास प्रस्तावना खंड महेश जोशी
२८३) धर्माचे समाजशास्त्र श्री. नरेश परळीकर
२८४) प्रसूतिविद्या (के.एम. मसानी लिखित 'A text book of Obstetrics' चा अनुवाद) के.एम. मसानी डॉ. मधुकर रानडे
२८५) बंडखोरीचे तत्त्वज्ञान श्री. भि.वि. मराठे
२८६) सांख्यतत्त्व कौमुदी (१९८७) डॉ. गंगाधर विठ्ठल कुलकर्णी
२८७) श्री. के.क्षी. वाङ्मय लेखसंग्रह (१९८७) प्रा. श्री.के. क्षीरसागर
२८८) महात्मा गांधी – रवींद्रनाथ ठाकूर वा.वि. गोखले
३२५) गडक-यांची नाटकेः चिंतन आणि आकलन (१९८९) श्री. स.पां. पाजणकर
३२६) बुवाबाजी हटाव शरद अभ्यंकर
३२७) चलेजाव आंदोलन श्री. बाबा राजे घोरपडे
३२८) शून्य संपादन (१९८९) डॉ. जयदेवीताई लिंगाडे
३२९) मोगल दरबारची बातमीपत्रे खंड ३ (सर जदुनाथ सरकार लिखित 'अखबारात- ए-दरबार-इ-मुअल्ला') चे भाषांतर (१९८९) सेतुमाधवराव पगडी
३३०) घोरपडे घराण्याचा इतिहास (१९८९) श्री. बाबा राजे घोरपडे
३३१) भारतीय मुसलमान श्री. वसंत नगरकर
३३२) ज्ञानेश्वरी मुक्त चिंतन (१९८९) सौ. शैलजादेवी वहिनीसाहेब प्रतिनिधी
३३३) पंडिता रमाबाई यांचा इंग्लंडचा प्रवास पंडिता रमाबाई
३३४) ध्वन्यालोक (द्वितीय खंड) (१९८९) प्रा. पु.ना. वीरकर
३३५) डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र ग्रंथ खंड १० चां. भ. खैरमोडे
३३६) अशोक आणि मौर्याचा -हास डॉ.सौ. शरावती शिरगांवकर
३३७) बंधा-याचे स्थापत्य शास्त्र खंड-१ ला (१९८८) विनायक हरी केळकर
३३८) तेले व मेदे भाग-२ व ३ श्री. न.गं. मगर
३३९) भट्टी-व्यक्ती आणि वाङ्मय सौ.डॉ. प्रज्ञा देशपांडे
३४०) ग्रीक शोक नाट्ये (इस्किलस) (१९९०) माधुरी भिडे आणि आ.ना. पेडणेकर
३४१) एमिली डिकन्सनः निवडक कविता (१९९०) मधुकर नाईक
३४२) दिल्लीच्या शहाजहानचा इतिहास (१९८९) डॉ. भ.ग. कुंटे
३४३) मुघल साम्राज्याचा -हास-भाग-1 (१९९०) ग.श्री. देशपांडे
३४४) ग्रीक शोक नाट्ये शांता वैद्य, माधुरी भिडे आणि पद्मजा पाठक
३४५) अहिराणी लोकसाहित्य दर्शन खंड २ रा अहिराणी बोलीच्या इतिहासासह नातीगोती(१९९०) कृष्णा पाटील
३४६) माडिया गोंडाची बोली (१९९०) डॉ. सौ. शैलजा देवगांवकर
३४७) डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र ग्रंथ खंड ११ चां. भ. खैरमोडे
३४८) ज्ञानोदय लेखन सारसूची खंड २ रा भाग पहिला (१९९१) संपा.गंगाधर ना. मोरजे
३४९) शरीरतत्त्व दर्शन (दोष-धातू मलांचे स्वरुप व कार्य) वैद्य श्री. पु. हिर्लेकर
३५०) भारतातील वन्य प्राणीजीवन सौ. शैलजा ग्रब
३५१) सत्यशोधक दिनमित्रकार मुकुंदराव पाटील समग्र वाङ्मय (1990) संपादक मंडळ
३५२) लोकहितवादी समग्र वाङ्मय खंड २ रा संपा.गोवर्धन पारीख आणि इंदुमती पारीख
३५३) आराधना (१९०) शंकर अभ्यंकर
३५४) रसराज (१९९०) पं. पद्माकर बर्वे
३५५) रामायणावर नवा प्रकाश (द्वितीयावृत्ती) भास्करराव जाधव
३५६) क्रांतिसुक्ते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज संपा. डॉ.एस.एस. भोसले
३५७) तिसरी लाट अनु. शरदिनी मोहित
३५८) प्रो. माम्लोक अनु. अविनाश बिनिवाले
३५९) इस्लामसंबंधी एक आधुनिक दृष्टिकोन आसफ ए.ए. फैझी
३६०) श्री.के.क्षी. स्त्री जीवन व विवाहविषयक लेखसंग्रह श्री. के. क्षीरसागर
३६१) आभास आणि वास्तवता अनु. सौ. गार्गी सरदेसाई
३६२) मराठी-सिंधी शब्दकोश संपा. प्रा. लछमन हर्दवाणी
३६३) डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र ग्रंथ खंड १२ चां. भ. खैरमोडे
३६४) मराठी-गुजराथी शब्दकोश (द्वितीयावृत्ती) संपा. श्री.स.ज. ऊर्फ भाऊ धर्माधिकारी
३६५) महाराष्ट्राची सागरी मत्स्यसंपत्ती डॉ. द.वा. बाळ
३६६) 'जाती उद्गम' (The Origin of Species) या चार्ल्स डार्विन लिखित पुस्तकाचा आशयानुवाद) प्रा. प्रमोद दोसी
३६७) हैद्राबाद स्वातंत्र्य संग्राम शंकरभाई पटेल
३६८) क्रांतमार्गावरील प्रवासी सौ. शैलजादेवी वहिनीसाहेब
३६९) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरवग्रंथ संपादन
३७०) धर्मनिरपेक्षता नव्हे इहवाद म.शं. ढोले
३७१) मृगपक्षिशास्त्र संपा. मारुती चितमपल्ली पं. नरसिंहशास्त्री भातखंडे
३७२) 'सत्याग्रही समाजवाद' आचार्य जावडेकर निवडक लेखसंग्रह संपा. सुहास पळशीकर
३७३) तेले व मेदे भाग ४ भौतिक गुणधर्म व विश्लेषण भाग 5 चयापचय डॉ. न.गं. मगर
३७४) संगीत रत्नाकर, भाग ३, अध्याय ७ भाषां. प्रा. ग.ह. तारळेकर
३७५) पॉवर लॉन्ड्री-यंत्र, तंत्र, मंत्र (१९९५) श्री. द.म. शालिग्राम
३७६) महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्य लढे डॉ.वि.गो. खोबरेकर
३७७) थेरी गाथा (१९९३) प्रा. डॉ. शेषराव मेश्राम
३७८) संत रोहिदास चरित्र (द्वितीयावृत्ती) श्री. मा.आ. कारंडे
३७९) युनायटेड स्टेट्सची लोकस्थिती आणि प्रवासवृत्त पंडिता रमाबाई
३८०) प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाङ्मय खंड १ (माझी जीवनगाथा) संपा. पंढरीनाथ सावंत
३८१) वंदे मातरम् श्री. अरविंद घोष
३८२) उद्भट आणि त्याचा काव्यालंकार सारसंग्रह प्रा. र.पं. कंगल
३८३) संत गाडगे महाराज 'काल आणि कर्तृत्व ' सत्यवान मेश्राम
३८४) कर्मवीर भाऊराव पाटील 'काल आणि कर्तृत्व ' डॉ. रा.अ. कडियाळ
३८५) सावित्रीबाई फुले 'काल आणि कर्तृत्व ' (१९९८) (द्वितीयावृत्ती) संपादक डॉ.मा.गो. माळी
३८६) मराठी अनुवाद ग्रंथसूची (१९९८) डॉ. वीणा मुळे
३८७) प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाङ्मय खंड २ (रंगो बापूजी) संपा. पंढरीनाथ सावंत
३८८) भाई माधवरावजी बागल (निवडक लेखसंग्रह) संपादक मंडळ
३८९) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे निवडक वाङ्मय संपादक मंडळ
३९०) देश गौरव सुभाषचंद्र बोस (१९९८) डॉ. वि.स. जोग
३९१) प्लॅस्टिकची मेजवानी सुबोध जावडेकर
३९२) विष्णूसहस्त्रनाम चिंतनिका कुंदर दिवाण
३९३) उत्तरकालीन मुघल खंड २ रा प्रा. प्र.गो. ठोंबरे
३९४) ता-यांचे अंतरंग डॉ. विमल बसू
३९५) महिमभट्ट कृत व्यक्ती विवेक परिचय ग्रंथ कै. मा.वा. पटवर्धन
३९६) धन्याचा बंदा गुलाम डॉ. र.म. भागवत
३९७) प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाङ्मय खंड ३ (पाच नाटके) (१९९९) संपा. पंढरीनाथ सावंत
३९८) भरतनाट्य शास्त्राचा अठ्ठाविसावा अध्याय(1999) डॉ. ग.ह. तारळेकर
३९९) एक आनंदयात्री-आबाजी गोखले सौ. स्वामिनी वि. सावरकर
४००) भूगोलाचे स्वरुप (The Mature of Geography) मा.स. मराठे
४०१) डॉ. पंजाबराव देशमुख गौरव ग्रंथ लोकमहर्षी भाऊसाहेब संपादन सुभाष सावरकर
४०२) शरीर एक समरांगण डॉ. बाळ फोंडके
४०३) परिवर्तनाची क्षितिजे-दलितमित्र १९९९ रा.ना. चव्हाण
४०४) पाली-मराठी शब्दकोश संपादक -बाबा भारती
४०५) ग.त्र्यं. माडखोलकर व्यक्तित्व आणि कर्तृत्व संपादक मंडळ
४०६) ओव्हरकोट सौ. मीनाक्षी कोल्हटकर
४०७) प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाङ्मय खंड 4 संपा. पंढरीनाथ सावंत
४०८) स्वामी रामानंद तीर्थ यांची दैनंदिनी प्रा. वि.पां. देऊळगांवकर
४०९) ज्ञानोदय लेखन सारसूची खंड २ रा भाग दुसरा संपा.गंगाधर ना. मोरजे
४१०) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – एस्. एम्. जोशी श्री. ग.प्र. प्रधान
४११) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – साने गुरुजी श्री. राजा मंगळवेढेकर
४१२) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – आचार्य धर्माधिकारी सौ. तारा धर्माधिकारी
४१३) स्वरयोगिनी ए.पी. नारायणगावकर
४१४) गजाआडच्या कविता संपादन-उत्तम कांबळे
४१५) सूत्रधार मंडन विरचित प्रासादमंडन डॉ. र.पु. कुलकर्णी
४१६) शिल्पप्रकाश डॉ. र.पु. कुलकर्णी
४१७) चरियापिटक प्रा. डॉ. शेषराव मेश्राम
४१८) एक होता गंधर्व राम म्हैसाळकर
४१९) भारताचा स्वातंत्र्यलढा डॉ. वा.ना. कुबेर
४२०) मानसशास्त्र सद्यःकालीन प्रचलित संप्रदाय श्रीमती कुंदा दाभोळकर
४२१) संत जनाबाई डॉ. सुहासिनी इर्लेकर
४२२) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – नाना पाटील श्री. भारत पाटणकर
४२३) महाराष्ट्राचे शिल्पकार -डॉ.विठ्ठलराव विखे पाटील श्री. शिवाजी सावंत
४२४) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – शंकरराव किर्लोस्कर श्रीमती शांता किर्लोस्कर
४२५) महाराष्ट्राचे शिल्पकार -मामासाहेब जगदाळे प्राचार्य व.न. इंगळे
४२६) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – तंट्या भिल्ल श्री. बाबा भांड
४२७) महाराष्ट्राचे शिल्पकार -यशवंतराव चव्हाण श्री. विठ्ठलराव पाटील
४२८) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – दादासाहेब फाळके श्री. बापू वाटवे
४२९) पंडित जवाहरलाल नेहरु संपादन प्रा. बा.ह. कल्याणकर
४३०) चिरकालीन सिरॅमिक्स अनुवाद डॉ. प्रकाश दळवी
४३१) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड संपादक मंडळ
४३२) समाजशास्त्रातील विचारातील प्रमुख प्रवाह श्री. हेमकांत बळकुंदी
४३३) मध्ययुगीन महाराष्ट्र (सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवन) म.श्री. माटे
४३४) महाराष्ट्राचा मध्ययुगीन इतिहास (मध्ययुगीन कालखंड १) संपादन गो.त्र्यं. कुलकर्णी
४३५) महाराष्ट्राचा इतिहास (प्रागैतिहासिक महाराष्ट्र) (खंड पहिला, भाग १) शांताराम भालचंद्र देव
४३६) सर्वश्री श्रीचक्रधर प्रा. पुरुषोत्तम नागपुर
४३७) खानदेशातील कृषक जीवन डॉ. रमेश सूर्यवंशी
४३८) भारतातील आदिवासी वंश प्रा. वि.श्री. कुलकर्णी
४३९) छत्रपती शिवाजी महाराज प्र.न. देशपांडे
४४०) मराठी वाङ्मयकोश (खंड ४ था) संपादन-डॉ.विजया राजाध्यक्ष
४४१) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – ताराबाई शिंदे श्री. इंद्रजित भालेराव
४४२) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – तेजस्विनी अहिल्याबाई होळकर श्रीमती विजया जहागिरदार
४४३) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी डॉ. अरुंधती खंडकर
४४४) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – स्वातंत्र्यवीर सावरकर श्री. सुधाकर देशपांडे
४४५) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – बॅ. राजाभाऊ खोब्रागडे श्री. व्ही.डी. मेश्राम
४४६) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – स्वामी रामानंद तीर्थी श्री. प्रकाश मेदककर
४४७) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – पठ्ठे बापूराव श्री. चंद्रकुमार नलगे
४४८) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – भाई उद्धवराव पाटील श्री. व.न. इंगळे
४४९) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – धोंडो केशव कर्वे डॉ. न.म. जोशी
४५०) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – लोकहितवादी डॉ. निर्मलकुमार फडकुले
४५१) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – यदुनाथ थत्ते डॉ. मु.ब. शहा
४५२) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – गोविंदभाई श्रॉफ श्री. विजय दिवाण
४५३) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – रामजोशी श्री. शिरीष गंधे
४५४) लोकसंस्कृतीतील स्त्री रुपे डॉ. कृष्णा इंगोले
४५५) मराठी वाङ्मयकोश, खंड २, भाग १ संपादक-डॉ.गो.म. कुलकर्णी
४५६) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – वसंतराव नाईक श्री. उत्तम रुद्रवार
४५७) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – महात्मा ज्योतिबा फुले श्री. श्रीराम गुंदेकर
४५८) कौटिलीय अर्थशास्त्रातील शिल्पशास्त्र डॉ. र. प. कुलकर्णी
४५९) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – तुळशीदास जाधव व्यंकटेश कामतकर
४६०) ची मूलतत्त्वे (The Principles of Art) डॉ. मिलिंद मालशे
४६१) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – शंकरराव चव्हाण डॉ. सुरेश सावंत
४६२) महाराष्ट्राचा इतिहास मराठा कालखंड,भाग-१ (शिवकाल) डॉ. वि.गो. खोबरेकर
४६३) लोकजीवन आणि लोकसंस्कृती संपादक डॉ. द.ता. भोसले
४६४) महान भारतीय क्रांतिकारक (प्रथम पर्व १७७० ते १९००) श्री. सर्वोत्त्म धनाजी झांबरे
४६५) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – पंडिता रमाबाई श्रीमती सिसिलीया कार्व्हालो
४६६) महाराष्ट्राचे शिल्पकार – ना.ग. गोरे प्रा. ग.प्र. प्रधान
४६७) महाराष्ट्राचे शिल्पकार बॅ.नाथ पै जयानंद मठकर
४६८) दासोपंत कृत् गीतार्णव १६वा अध्याय संपादक मंडळ
४६९) फार्सी मराठी अनुबंध यू.म.पठाण
४७०) संगणकाची जादुई दुनिया लीना मेहेंदळे
४७१) लैंगिक नीती आणि समाज क्षीरसागर, श्री.के.
४७२) प्रबोधनकार ठाकरे समग्र वाड्.मय खंड ५ वा सावंत पंढरीनाथ
४७३) मराठी शब्दकोश खंड १ संपादक मंडळ
४७४) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोश मराठी विज्ञान परिषद
४७५) मराठी शब्दकोश खंड २ संपादक मंडळ
४७६) मराठी शब्दकोश खंड ३ संपादक मंडळ
४७७) मराठी शब्दकोश खंड ४ संपादक मंडळ
४७८) सांस्कृतिक महाराष्ट्र खंड १ संपादक-मधु मंगेश कर्णिक
४७९) सांस्कृतिक महाराष्ट्र खंड २ संपादक-मधु मंगेश कर्णिक
४८०) केशवसुतांची कविता
४८१) समर्थ रामदासांची साहित्य सृष्टी चिंचोलकर सुनिल
४८२) महाराष्ट्राचे शिल्पकार शंकरराव मोहिते पाटील मगर हरिश्चंद्र
४८३) महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाड्.मय खंड १ ला भारतीय अस्पृश्यतेचा प्रश्न:संशोधन चिंतन संपादक-पवार गो.मा.
४८४) ॲरिस्टॉटलचे नीतिशास्त्र रेडकर विजय
४८५) मराठी वाड्.मयकोश खंड ३ रा (ग्रंथपरिचय) संपादक-हातकणंगलेकर. म. द.
४८६) महाराष्ट्राचे शिल्पकार वसंतदादा राजा माने
४८७) मुसलमान (सुफी) संतांचे मराठी साहित्य डॉ.यु.म.पठाण
४८८) श्री नामदेव गाथा
४८९) श्री तुकारामबावांच्या अभंगाची गाथा
४९०) श्री भावार्थ रामायण खंड १ ला
४९१) मराठी शब्दकोश खंड ५ संपादक मंडळ
४९२) मराठी डॉईच (जर्मन) शब्दकोश प्रा.अविनाश बिनीवाले
४९३) कृषि संवादक: महात्मा फुले श्री.बबन जोगदंड
४९४) महाराष्ट्राचे शिल्पकार अनंत भालेराव श्री.नरेंद्र चपळगावकर
४९५) महाराष्ट्राचे शिल्पकार लोकमान्य टिळक प्रा.पु.द.कोडोलीकर
४९६) महाराष्ट्राचे शिल्पकार प्रा.र.धों.कर्वे श्री.अनंत देशमुख
४९७) मराठी शब्दकोश खंड 6 संपादक मंडळ
४९८) आयुर्वेदिय-मनोविज्ञान डॉ.एम.के. क्षीरसागर
४९९) सर्वज्ञ वचने कवी सर्वज्ञ श्री. अरविंद हेब्बार
५००) महाराष्ट्राचे शिल्पकार कॉ. श्रीपाद अमृत डांगे डॉ. अशोक चौसाळकर
५०१) महाराष्ट्राचे शिल्पकार नारायण मेघाजी लोखंडे डॉ. मा.गो. माळी
५०२) महाराष्ट्राचे शिल्पकार कमलाबाई होस्पेट परिचारिका ते जगन्माता एक प्रवास डॉ. छाया नाईक
५०३ महाराष्ट्राचे शिल्पकार ह.भ.प. (वै.) धुंडामहाराज देगलूरकर डॉ. अरूण प्रभूणे
504 ऑलिव्हला लगडली तुळशीचे पाने डॉ . सिसिलीया कार्व्हालो
505 भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार डॉ. प्रभाकर श्रोत्रीय अनु. श्री. चंद्रकांत भोंजाळ
506 स्थानपोथी : एक पुरातत्त्वीय अभ्यास डॉ. अरूणचंद्र पाठक
507 मराठी चित्रपट सृष्टीचा समग्र इतिहास रेखा देशपांडे
508 महाराष्ट्राचा खाद्यसंस्कृती कोश संपा. डॉ. अनुपमा उजगरे
509 महाराष्ट्राचे शिल्पकार ह.भ.प. (प्राचार्य) वै. शं.वा. तथा मामासाहेब दांडेकर डॉ. अरूण प्रभूणे
510 विचार दर्शन संपा. डॉ. गो. मा. पवार, डॉ. द.ता. भोसले, रमेश चव्हाण
511 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाङ्मय खंड 2 रा : आत्मपर लेखन विभाग पहिला रोजनिशी संपा. गो. मा. पवार रणधीर शिंदे
512 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाङ्मय खंड 2 रा : आत्मपर लेखन विभाग दुसरा माझ्या आठवणी व अनुभव संपा. गो. मा. पवार रणधीर शिंदे
513 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाङ्मय खंड 2 रा : आत्मपर लेखन विभाग तिसरा प्रवासवर्णन संपा. गो. मा. पवार रणधीर शिंदे
514 महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे समग्र वाङ्मय खंड 2 रा : आत्मपर लेखन रोजनिशी, माझ्या आठवणी व अनुभव, प्रवासवर्णन संपा. गो. मा. पवार रणधीर शिंदे
515 आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास खंड पहिला डॉ. के. के. चौधरी
516 महाराष्ट्राचे शिल्पकार झाशीची राणी लक्ष्मीबाई श्रीमती प्रतिभा रानडे
517 श्री चांगदेव पासष्टी (अर्थ व विवरणा सहित) स्वामी नित्यबोधानंदतीर्थ
518 महाराष्ट्राचे शिल्पकार कृष्णराव पांडुरंग भालेकर डॉ. विलास पाटील
519 भरतमुनिविरचितं नाट्यशास्त्रम् खंड – पहिला अध्याय 1 ते 12 (मराठी अनुवाद पदच्छेद आणि अन्वयासह) भरतमुनि डॉ. संध्या पुरेचा,
श्री. श्रीहरी गोकर्णकर
520 आधुनिक संत आणि समाज श्री. रवींद्र गोळे
521 श्रीमत् भगवद् पूज्यपाद आद्य शंकराचार्य कृत अपरोक्षानुभूति (अर्थ व विवरणा सहित) स्वामी नित्यबोधानंदतीर्थ
522 लक्ष्मीबाई टिळक डॉ. अनुपमा उजगरे

कोश

अ.क्र. नाव लेखकाचे नाव
1) आयुर्वेदीय शब्दकोश भाग 1 व 2 ( संस्कृत-संस्कृत) (1968) संपा-पं.वेणीमाधवशास्त्री जोशी आणि कै.पं.ना.ह. जोशी
2) आयुर्वेदीय शब्दकोश भाग 1 व 2 (संस्कृत-संस्कृत-मराठी) (1968) संपा-पं.वेणीमाधवशास्त्री जोशी आणि कै.पं.ना.ह. जोशी
3) गुजराती-मराठी शब्दकोश श्री.स.ज. धर्माधिकारी
4) उर्दू-मराठी शब्दकोश (तुतीयावृत्ती) श्री. श्रीपाद जोशी आणि प्रा. एन.एस गोरेकर
5) कन्नड- मराठी शब्दकोश श्री. पुंडलिकजी कातगडे
6) इंग्रजी-मराठी स्थापत्य शिल्पकोश (1964) श्री. रा.वि. मराठे
7) तमिळ-मराठी शब्दकोश (1976) सौ. रमाबाई जोशी आणि श्री. पु. दि. जोशी
8) मराठी-कन्नड शब्दकोश श्री. गुरुनाथ दिवेकर
9) मराठी वाङ्मयकोश खंड-1 (1979) श्री. गं.दे. खानोलकर
10) मराठी वाङ्मयकोश (खंड 4 था) संपादन-डॉ.विजया राजाध्यक्ष
11) डॉ. माधवराव पटवर्धन वाङ्मय सूची (1985) सु. रा. चुनेकर
12) ज्ञानोदय लेखन सार सूची खंड 1 ला भाग 1 ला (जून 1842 ते डिसेंबर 1850) (1987) डॉ. गंगाधर मोरजे (संपादन सहायक प्रा. पद्मा मोरेजे संशोधन सहायक डॉ.स.वा.मुळे)
13) ज्ञानोदय लेखन सारसूची खंड 1 ला भाग दुसरा भाग दुसरा (1988) डॉ. गंगाधर ना मोरजे आणि डॉ. स.वा. मुळ्ये
14) मराठी-सिंधी शब्दकोश संपा. प्रा. लछमन हर्दवाणी
15) मराठी-गुजराथी शब्दकोश (द्वितीयावृत्ती) संपा. श्री.स.ज. ऊर्फ भाऊ धर्माधिकारी
16) पाली-मराठी शब्दकोश संपादक -बाबा भारती